Opening & Closing Mantras Mantra

Opening Mantra

om

vande gurunam caranaravinde sandarsita svatma sukhavabodhe

nihsreyase jangalikayamane samsara halahala mohasantyai

abahu purusakaram sankhacakrasi dharinam

sahasra sirasam svetam pranamami patanjalim

Om shanti shanti shanti

 

Closing Mantra

om

svastiprajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisah

gobrahmanebyah subhamastu nityam lokah samastah sukhinobhavantu

Om shanti shanti shanti